Město zajistí zvýšení četnosti svozů tříděného odpadu

Město Pardubice v součinnosti se svozovou firmou Služby města Pardubic reaguje na zvýšené množství separovatelných složek komunálních odpadů a přistupuje ke zvýšení četnosti pravidelných svozů. Ve druhém pololetí letošního roku budou služby v lokalitách, kde jsou obyvatelé ve třídění odpadu nejaktivnější, častěji vyvážet kontejnery na papír, plasty a sklo. Město tak usiluje o to, aby tříděný odpad, který obyvatelé odkládají i v okolí plných popelnic, neznečišťoval a nehyzdil ulice.

„Chceme-li po lidech, aby třídili odpad a šetřili tak životní prostředí, musíme k tomu vytvořit co nejlepší podmínky. Množství odkládaného tříděného odpadu stoupá, důvodem jsou zejména nákupy přes e-shopy. Na mnoha stanovištích se nám pak před termínem svozu vrší tyto složky odpadu v okolí přeplněných kontejnerů, nebo jej lidé odloží do popelnic na odpad komunální. Proto Služby města od července budou svážet papír, plasty a sklo z lokalit, v nichž bývají kontejnery přeplněny, častěji. Četnost výsypů tak v rámci Pardubic stoupne o téměř 20 procent,“ říká náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

„Za druhé pololetí roku 2021 nám náklady na svoz separovaného odpadu stoupnou o zhruba 1,2 milionu korun. Na druhé straně tak zvýšíme standard odpadového hospodářství a vytřídíme více odpadu, který může být recyklován a neskončí na skládce,“ doplňuje náměstek primátora.

Na stanovištích v následujících měsících tedy přibude ke stávajícím 1545 kontejnerům na třídění zmíněných komodit, vzhledem nedostatečným prostorovým možnostem 15 nových kontejnerů. Podstatně se však zvýší četnost jejich vyprazdňování. Zatímco v současné době zajišťují pracovníci služeb města měsíčně 7968 svozů, od července jich bude o téměř 1500 více. Například plasty a papír, které jsou v Pardubicích nejtříděnější komoditou, se budou ve většině lokalit vyvážet třikrát týdně místo dosavadních dvou svozů týdně. U skla dojde ke zkrácení doby mezi svozy ze tří na dva týdny.