NAŠE PRIORITY PRO LEPŠÍ PARDUBICE

FUNKČNÍ A PLYNULÁ DOPRAVA S INTELIGENTNÍM PARKOVÁNÍM

 • Nové obchvaty pro Pardubice - absolutní prioritou je dokončení procesu zajištění pozemků pro obchvaty s cílem zahájení výstavby v letech 2020 (severovýchodní) a 2022 (jihovýchodní).
 • Rozvoj městské silniční sítě - rekonstrukce nadjezdu u nemocnice s napojením na rychlodráhu, zkapacitnění ulice Na Spravedlnosti, Anenského podjezdu a další projekty.
 • Chytré řízení křižovatek a inteligentní parkování - dokončíme realizaci „Inteligentního dopravního systému“. Zprovozníme městskou dopravní aplikaci - aktuální dopravní informace, volná parkovací místa atd. ve vašem mobilu.
 • Nové parkovací domy - více než 1000 nových parkovacích míst pro Pardubice u hlavního nádraží, arény a nemocnice.

EKOLOGICKY PO MĚSTĚ

 • Městská hromadná doprava - realizace nových trolejbusových tratí, modernizace vozového parku, pohodlný moderní odbavovací systém a lepší obslužnost pro občany.
 • Podpora cyklodopravy - nová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty, rozšíření sítě cyklostezek, nová cyklověž u Aquacentra.
 • Bezemisní doprava, Car a Bike sharing - budeme prosazovat moderní inovativní přístupy pro udržitelný rozvoj města.

ŠKOLA A ŠKOLKA PRO KAŽDÉ DÍTĚ Z PARDUBIC

 • Nové školy a školky - výstavba školy a školky ve Svítkově, zvýšení kapacity ZŠ na Dubině, polytechnické dílny a další investice do škol a školek.
 • Nová školní hřiště, sport pro naše děti - dokončíme revitalizaci školních hřišť a sportovních areálů a otevřeme je pro veřejnost a sportovní kluby.
 • Kvalitní stravování pro děti - investujeme do modernizace stravovacích zařízení v základních a mateřských školách.
 • Projekt pro novou Základní uměleckou školu Polabiny - uděláme maximum pro jeho realizaci.

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ PRO SENIORY A POMOC PRO OBČANY V NOUZI

 • Nové bydlení pro seniory - zajistíme výstavbu nového domu pro seniory na Závodu míru a připravíme vhodné lokality pro další výstavbu potřebných kapacit.
 • Jízdné zdarma pro všechny seniory v Pardubicích od 65 let pouze na občanský průkaz.
 • Podpora domácí péče pro seniorys odlehčovací službou.
 • Sociální bydlení - byty pro občany Pardubic, kteří potřebují pomoci, nesmí však být pasivními konzumenty systému.
 • Pokračování projektu „Startovací bydlení“ a nová výstavba bydlení nejen pro mladé na Hůrkách a na Višňovce.

BEZPEČNÉ ULICE NAŠEHO MĚSTA

 • Otevřeme nové služebny Městské policie u hlavního nádraží a na Hůrkách.
 • Posílíme bezpečnost v rizikových lokalitách města a zajistíme dodržování pořádku a nočního klidu.
 • Pomoc lidem v nouzi pouze za podmínky, že respektují naši kulturu, zákony a jsou připraveni se o sebe postarat - bez parazitování na sociálním systému!

PŘÍVĚTIVÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA PRO OBČANA

 • Snadnější komunikace s úřady a úředníky - jedno kontaktní místo pro občana. Zavedli jsme službu call centra na radnici a připravíme projekt digitalizace a centralizace úřadu.
 • Zapojení občanů do projektů města - skrze veřejné prezentace, besedy, dotazníky a společné projekty s občanskými spolky pro větší možnost občanů vyjádřit se a spolurozhodnout.
 • Zachování městských obvodů s úsporným aparátem a silným starostou, který bude partnerem pro vedení města.

ŠPIČKOVÝ SPORT A KVALITNÍ KULTURA

 • Investice pro sport - rekonstrukce letního fotbalového stadionu a výstavba nové atletické haly na Dukle.
 • Aktivně podpoříme sportování dětí a mládeže transparentním klíčem při rozdělování dotací sportovním klubům.
 • Rozvoj a podpora kultury - projekt výstavby Pardubické filharmonie, nová moderní „Městská galerie“, podpora menších projektů a alternativních proudů.

BOJ PROTI SPALOVNĚ NIKDY NEVZDÁME

 • Přes veškeré úsilí se nám nepodařilo realizovat nákup spalovny, a to díky nezodpovědnému nebo účelně zastřenému přístupu některých zastupitelů.
 • Budeme dál aktivně bojovat proti znovuzprovoznění spalovny a budeme usilovat o ekologické nakládání s odpady, které nebude zatěžovat obyvatele našeho města.
 • Odpadové hospodářství chceme transformovat podle nové legislativy – tedy více podpořit recyklaci a zavést výrobu alternativního paliva z komunálního odpadu.

LEPŠÍ PARDUBICE - SKVĚLÉ MĚSTO PRO ŽIVOT

 • Přívětivý veřejný prostor - řeky jako součást života ve městě pro sport a relaxaci. Modernizace Palackého třídy - nový bulvár pro život. Revitalizace městských lesů a ještě více zeleně v centru města.
 • Výstavba lávky na Duklu přes železnici a propojení terminálu A a nově vzniklých terminálů B a C pro autobusy.
 • Strategické plánování a investice do rozvoje města - máme připraven „investiční zásobník“, a proto jsme připraveni pokračovat v projektech za 3,5 miliardy korun v horizontu šesti let. Maximální využití dotačních titulů.
 • Budeme našim občanům dobrým a odpovědným vedením města, které bude pozitivně přistupovat k jeho rozvoji a řešení problémů. Chceme budovat především soulad a podporu všech rozumných a poctivých aktivit pro lepší Pardubice.